شستا

تأسيس شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعي (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظيم سازمان تأمين اجتماعی درحفظ و صيانت از نيروهای مولد کشور مي باشد . سازمان تأمين اجتماعی بعنوان محوری ترين صندوق بيمه ای کشور و يکی از بزرگترين نهادهای بيمه ای منطقه غرب آسيا در راستای تأمين آتيه نيروی کار کشور وخانواده هايشان نيازمند برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاريهای پربازده بمنظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم براي ايفاي حمايت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود مي باشد. سازمان بين المللي تأمين اجتماعی (ISSA) در چارچوب های هدايتی خود برای پايداری صندوقهای تأمين اجتماعی توجه به موضوع سرمايه گذاری را برای تمام صندوقهای مزبور امری ضروری می داند تا اين صندوق ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائی ها و منابع خود را حفظ و صيانت نمايند .

نوع پروژه

طراحی سایت/برپایی و طراحی نمایشگاه عملکرد شستا

سال انجام

1399