ظریف مصور

تعهد و ايمان دو شاخصه اصلی در هر فعاليت اقتصادی است كه می توانند در كنار تجربه و انديشه چرخ های يك صنعت را به حركت در آورند و از تكاپوی نيروی انسانی برای تحقق اهداف ارزشمند استفاده نمايد، اينك با گذشت بيش از سه دهه فعاليت بيش از 2500 نفر نيروی انسانی متخصص، پرتلاش و با انگيزه در گروه توليدی صنعتی ظريف مصور گردهم آمده اند تا با مساعی بی دريغ خويش در عرصه های مختلف صنعت در ميادين ملی و بين المللی افتخار آفرين باشند.

نوع پروژه

تیزر تلویزیونی/ رپرتاژ آگهی

سال انجام

1382 تا 1387